ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ PLC در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ایران (مقدمه)

توسط سعید خزایی -
223 0
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ PLC در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ایران (مقدمه)

1.  ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ، ﭘﺎﻳﺶ و راﻫﺒﺮي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ  راﺳﺘﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺤﻈﻪ اي و درﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از  مخابرات ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ به  اﻳﻦ ﻫﺪف، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ  ﻣﻄﻤﺌﻦ دارد ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ PLC در اﻳﻦ موضوع ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲکند 
 استفاده از ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان پل ارﺗﺒﺎطی و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠف ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق رواج دارد .از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ  اﻣﺮ امتیازات ﻓﻨﻲ  و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺨﺼﻮص مدیریت ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻋﺪم اﺣﺘﻴﺎج به کابل کشی اضافی و درجه اطمینان بالای این شیوه ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي PLC ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻳﻜﻲ از مهمترﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪي اﻳﺠﺎد اﻳﻤﻨﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﺪرت، ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می آﻳﻨﺪ از این رو ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارﺗﺒﺎط درﺳﺖ میان دو پست به وسیله PLC  از اهمیت ﺑﺴﻴﺎر ، ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار است 

در PLC اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روی ﻛﺮﻳﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻣﺪوﻟﻪ ﺷﺪه و از طریق ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﻮد، ارﺳﺎل میﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزه ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ    30  اﻟﻲ 500 کیلو ﻫﺮﺗﺰ می باشد .در سیستم های ارﺗﺒﺎﻃﻲ PLC
، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ از قبیل لاین تراپ ﺧﺎزن های کوپلینگ  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻣﭙﺪاﻧﺲ از ﻗﺒﻴﻞ LMU ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد  ﻛﻪ ﺷﺮح ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻳﻦ اﺟﺰا را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد آراﻳﺶﻫﺎي ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در سیستم ﻫﺎي  PLC ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد که راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ آن ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻓﺎز به فاز و ﻛﻮﭘﻠینگ ﻓﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻦ می ﺑﺎﺷﺪ .از طرفی در خطوط در ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر ي ﻫﻤﻮاره توصیه ﻣﻲ ﮔﺮدد به ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از آراﻳﺶ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻓﺎز و از آراﻳﺶ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ  ﻓﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل فشار متوسط و فشار پایین استفاده گردد 

 

ادامه دارد...

 

 

 


به این مطلب امتیاز دهید 1 رای  نظرات کاربران

  نظر خود را برای ما ارسال کنید .

  جست جو

  پربازدیدترین ها

  مودم فیبر نوری

  انواع مودم های فیبر نوری قیمت مودم فیبرنوری خرید مودم فیبر نوری سایت فیبران فعال در فروش مودم فیبر نوری با مودم فیبر نوری مخابرات بیشتر آشنا شوید.