ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ PLC در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ایران (قسمت اول)

توسط سعید خزایی -
259 0
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮ روي ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ PLC در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ایران (قسمت اول)

ﻋﻮاﻣﻞ تضعیف ﻛﻨﻨﺪه در لینک ﻫﺎي PLC :

ﺗﻘﺎرن در ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر قوي ﺑﺪﻟﻴﻞ  وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻃﻮل مسیر ﺳﻴﮕﻨﺎل  از قبیل وﺟﻮد اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت، ﺑﻨﺪرت وﺟﻮد دارد.ﻋﻼوه ﺑﺮ آن وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻫﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زمین و ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﮔﺎرد در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ حال اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزماﻳﺸﺎت ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎرن، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺸﺎر قوي ﺑﺪﺳﺖ آورد  ارﺗﺒﺎﻃ  ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل PLC در ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر قوي ﺗﺎبعی  از ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و ﻃﻮل ﺧﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﻲ ﺗﻮان تضعیف ﻛﺎﻣﻞ در ﻃﻮل ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد که در ادمه به آن اشاره خواهیم کرد 

 


ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل  :

تضعیف خط ﻫﻤﺎن اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺧﻂ ﺗﺎﺑﻌﻲ اﺳﺖ از :

نوع آراﻳﺶ ﺧﻂ ( ﻣﺪار ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺳﺎده ﻳﺎ ﻣﺪار ﻣﺴﻄﺢ ﺳﺎده ) و آراﻳﺶ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ی میان ﻫﺎدي ها  و زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر فاصله ی ﻫﺎدي ي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﮔﺎرد

- جنس و سطح مقطع هادی ها 

- ﮔﺎرد وﺟﻮد ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺳﻴﻢ

 - آراﻳﺶ و تعداد دفعات ﺟﺎ به جا ﺷﺪن هادی ﻫﺎ

- ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﻣﻴﺰان رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ زمین

 - آراﻳﺶ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎدي ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  هادی ﻫﺎ، زﻣﻴﻦ و ﺳﻴﻢ ﮔﺎرد

 اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﮕﻨﺎل PLC ﻧﺎﺷﻲ از خط ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ، آراﻳﺶ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎدي ﻫﺎدي ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻞ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎ، زﻣﻴﻦ و ﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﺎرد ﺑﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ .ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻠﻲ ﺧﻂ را  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع تلفات ﺗﺸﻌﺸﻌﻲ ﺗﻠﻔﺎت رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ  و تلفات اﻟﻘﺎﻳﻲ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺸﻌﺸﻌﻲ و ﺗﻠﻔﺎت القایی ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ واﺑﺴﺘﻪ میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻫﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دو ﻫﺎدي ﻣﺠﺎور زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آراﻳﺶ ﻓﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب میﮔﺮدد و ارﺗﻔﺎع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﻴﻦ ﺗﺎ دﻛﻞ  ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺿﺮﻳﺐ در ﻃﻮل ﺧﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ زﻣﻴﻦ و ﻋﻮارض ﻣﻴﺎن دو دﻛﻞ  میﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮض آن ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻳﻲ اي در ﻃﻮل ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل رخ ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮض آن ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  0/6 ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎﺷﺪ ( ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ) و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻣﻴﻦ در نظر ﺑﮕﻴﺮﻳم میتوان مقدار تضعیف خط را بر اساس روابط ریاضی بیان کرد...

 

ادامه دارد 


به این مطلب امتیاز دهید 1 رای  نظرات کاربران

  نظر خود را برای ما ارسال کنید .

  جست جو

  پربازدیدترین ها

  مودم فیبر نوری

  انواع مودم های فیبر نوری قیمت مودم فیبرنوری خرید مودم فیبر نوری سایت فیبران فعال در فروش مودم فیبر نوری با مودم فیبر نوری مخابرات بیشتر آشنا شوید.