1 انتخاب پیگتل یا پچکرد
2 انتخاب مود
3 انتخاب duplex یا simplex
4 انتخاب کانکتور
5 انتخاب پولیش کانکتور
6 انتخاب قطر کابل
7 انتخاب طول
8 بررسی نهایی

1 - انتخاب پیگتل یا پچکرد

پیگتل یا پچکرد را انتخاب کرده و بر روی گزینه بعدی کلیک کنید

2 - انتخاب مود

مود را انتخاب کرده و بر روی گزینه بعدی کلیک کنید

3 - انتخاب duplex یا simplex

duplex یا simplex را انتخاب کرده و بر روی گزینه بعدی کلیک کنید

4 - انتخاب کانکتور

انتخاب کانکتور سمت A
انتخاب کانکتور سمت B

5 - انتخاب پولیش کانکتور

انتخاب پولیش کانکتور سمت A
انتخاب پولیش کانکتور سمت B

6 - انتخاب قطر کابل

لطفا قطر کابل را انتخاب کنید

7 - انتخاب طول

طول را انتخاب کنید

8 - بررسی نهایی